Strona główna 5 Regulaminy 5 Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr SSM.0021.6.2019

Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie

z dnia 05 marca 2019 roku

W sprawie wprowadzenia zasad udostępniania obiektów sportowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.

Na podstawie art. 69, ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 68 ust. 1 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) celem zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

§ 1

Wprowadzam zasady udostępniania obiektów sportowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.

§ 2

Korzystanie z obiektów sportowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie jest możliwe tylko na podstawie zawartej umowy, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem.

§ 3

Pierwszeństwo korzystania z obiektów sportowych SSM przysługuje klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Cieszyn, realizującym program szkolenia dzieci i młodzieży oraz inne przedsięwzięcia w ramach przyznanej dotacji.

§ 4

 1. Zorganizowane grupy wskazują swojego przedstawiciela, który reprezentuje ją w kontaktach z SSM.
 2. Przedstawicielem grupy może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Osoba reprezentująca grupę ustala z pracownikami SSM sprawy organizacyjne oraz podpisuje umowę.
 4. Osoba reprezentująca grupę ponosi odpowiedzialność za zachowanie jej członków zgodne z obowiązującym na danym obiekcie regulaminem.

§ 5

 1. Procedura udostępniania obiektów sportowych SSM.
 1. Harmonogram udostępniania obiektów sportowych jest ustalany na pół roku (styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień).
 2. Osobne harmonogramy ustalane są na okres ferii zimowych oraz wakacji.
 3. Osoba, klub, stowarzyszenie (dalej Podmiot) zainteresowany korzystaniem z danego obiektu sportowego, konsultuje jego dostępność z gospodarzami obiektu.
 4. Po ustaleniu wolnych terminów Podmiot wypełnia wniosek o udostępnienie obiektu sportowego (załącznik nr 1) i składa go w sekretariacie SSM.
 5. W przypadku udziału w rozgrywkach cyklicznych Podmiot składa w sekretariacie SSM terminarz rozgrywek.
 6. Dyrektor SSM decyduje o możliwości udostępnienia danego obiektu sportowego, jest organem rozstrzygającym i zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji.
 7. Po akceptacji przez Dyrektora SSM zaproponowanych terminów, zleca on pracownikom poszczególnych obiektów opracowanie harmonogramu wykorzystania obiektów sportowych.
 8. Harmonogram zawiera w szczególności: datę sporządzenia, pieczęć firmową, stanowisko i podpis pracownika sporządzającego, podpis osoby zatwierdzającej (Dyrektora SSM). Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 2.
 9. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Dyrektora SSM, pracownik sekretariatu przygotowuje projekt umowy udostępniania obiektu sportowego.
 10. Dyrektor SSM podpisuje umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2018 z dnia 11.09.2018 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.

§ 6

Podmiot, któremu udostępnianie są obiekty sportowe SSM zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w zajęciach, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 7

 1. Monitorowaniem realizacji umowy zajmują się gospodarze obiektów sportowych.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących zasad udostępniania obiektów wynikających z umowy pracownik zgłasza to Dyrektorowi SSM.
 3. Ewentualne szkody w mieniu powstałe w trakcie korzystania z sal, pomieszczeń lub obiektów obciążają Najemcę, który zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i sposób uzgodniony z Dyrektorem SSM.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.

§ 9

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

Postanowienia niniejszego zarządzenia wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Wzór wniosku o udostępnienie obiektu sportowego