Strona główna 5 Regulaminy 5 Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ssm.cieszyn.pl 

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2022  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych, 
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów, 
– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna, 

Wyłączenia: 

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
– część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.12.2022  

Informacja o ocenie dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz posiłkując się narzędziami online. 

Informacje zwrotne i dane teleadresowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Cieszynie z siedzibą przy ul. Błogockiej 24, 43-400 Cieszyn. Osobą kontaktową jest Przemysław Żebrok. Kontaktować można się także telefoniczne pod numerem telefonu: 33 8521629 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ssm.cieszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania o braku dostępności cyfrowej. 

Elementy dostępności strony internetowej 

Na stronie internetowej dostępna jest możliwość skorzystania ze zmiany kontrastu poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu na znak  – zmiana kontrastu oraz możliwe jest zmniejszenie lub powiększenie treści zamieszczonych na stronie internetowej poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu na znak A A+ lub poprzez skorzystanie ze skrótów klawiszowych wciskając jednocześnie CTRL i – przy pomniejszaniu treści lub CTRL i + przy powiększaniu treści. 

Dostępność architektoniczna 

  1. Siedziba Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie (I i II piętro) – możliwość wjazdu wózkiem, brak windy wewnętrznej, część toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  2. Pod budynek jest możliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami.
  3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
  4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie oraz brak możliwości skorzystania ze wskazanej wyżej formy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu o braku dostępności cyfrowej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wyznacza termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  

W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676