RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE  

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej RODO informuję, iż:  

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie z reprezentacją w osobie Dyrektora Przemysława Żebroka. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, ul. Błogockiej 24, 43-400 Cieszyn lub przez e-mail: dyrektor@ssm.cieszyn.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować poprzez e-mail: arczyz@um.cieszyn.pl. Z inspektorem możesz się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych – przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w celach związanych z realizacją zadań na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,  

2) art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,  

3) art. 6 ust. 1 lit e RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym. Przetwarzanie danych osobowych jednakże musi mieć tu także swoje oparcie w ustawach na podstawie, których działa administrator,  

4) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.  

5) art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie art. 108a Prawo Oświatowe monitoring w schronisku prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy.  

 1. Odbiorcami danych osobowych będą m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, które będą realizować jego ustawowe zadania, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną wprowadzoną w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, lub innego szczególnego przepisu prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym zgodnie z art. 236 § 2 KPA prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;  

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;  

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, a także gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;  

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  

ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą lub gdy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania;  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.  

 1. Podanie danych:

1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówicie Państwo podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,  

2) jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych osobowych administrator nie będzie mógł zawrzeć i realizować z Państwem umowy,  

3) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  

 1. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.