Statut

 

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zwane dalej „Schroniskiem” jest placówką oświatowo-wychowawczą, której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
 2. Schronisko jest jednostką budżetową Gminy Cieszyn.
 3. Siedziba placówki mieści się w budynku przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie.
 4. Schronisko prowadzi działalność na terenie administrowanych przez siebie nieruchomości.

 

II. Cele i zadania

§ 2.

 1. Celem działalności Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie dzieciom i młodzieży taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
 2. Do zadań Schroniska należy:
  1. prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu;
  2. wspieranie organizacyjne pobytu grup oraz osób indywidualnych;
  3. zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, oraz wspieranie wychowawców w opiece nad uczniami;
  4. popularyzowanie sportu, krajoznawstwa, turystyki jako aktywnych form wypoczynku;
  5. zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w administrowaniu Schroniska;
  6. promocja Cieszyna.
 3. Schronisko realizuje swoje zadania poprzez:
  1. udostępnianie bazy noclegowej i sportowo-rekreacyjnej;
  2. pomoc w organizacji różnych form wypoczynku;
  3. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie bieżącej oferty kulturalno-oświatowej dotyczącej regionu.
  4. współpracę z innymi jednostkami i organizacjami w celu rozwoju krajoznawstwa, turystyki, sportu.
   4. Schronisko może świadczyć usługi dla pozostałych osób fizycznych i prawnych pod warunkiem przestrzegania regulaminu Schroniska.
 4. Schronisko może, w miarę możliwości i potrzeb, organizować różne imprezy sportowe,
  turystyczne, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe.

III. Organy schroniska

§ 3.

 1. Schroniskiem kieruje dyrektor zatrudniony przez organ prowadzący, działający w ramach otrzymanego pełnomocnictwa.
 2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz;
  2. określanie zasad funkcjonowania Schroniska, ustalanie wewnętrznych regulaminów, w tym
   regulaminu korzystania z usług Schroniska;
  3. planowanie i organizacja pracy Schroniska;
  4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, odpowiedzialność za ich prawidłowe
   wykorzystanie, gospodarowanie mieniem;
  5. pełnienie obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w schronisku pracowników.

  IV. Pracownicy

  § 4.

  1. Schronisko może zatrudniać pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz innych według potrzeb i w ramach limitu etatów określonych przez organ prowadzący.
  2. Pracownicy Schroniska są pracownikami samorządowymi i podlegają bezpośrednio dyrektorowi Schroniska.
  3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
  4. Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Schroniska ustala dyrektor.

  V. Organizacja i zasady funkcjonowania Schroniska

  § 5.

  1. Schronisko jest placówką prowadzącą działalność przez cały rok kalendarzowy.
  2. Organizację Schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora Schroniska, podlegający zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
  3. Schronisko posiada miejsca noclegowe o różnym standardzie w pokojach jedno, dwu, trzy, cztero i wieloosobowych.
  4. Schronisko posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne, które może być udostępniane osobom przebywającym w placówce oraz innym użytkownikom.
  5. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska określa regulamin opracowany przez dyrektora Schroniska.

  § 6.

  1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom.
  2. Bezpośredni nadzór nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w Schronisku sprawują kierownicy i opiekunowie grup.
  3. Z noclegu w Schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby.
  4. Schronisko prowadzi rezerwację noclegów w formie listownej, telefonicznej i elektronicznej; rezerwacje kwalifikowane są według kolejności zgłoszeń.
  5. Schronisko prowadzi książkę meldunkową osób korzystających ze Schroniska oraz terminarz rezerwacji miejsc.
  6. Przyjmowanie osób w schronisku trwa całą dobę.
  7. Pracownik schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem narkotyków, alkoholu lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg.
  8. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

  § 7.

  1. Osoba przekraczająca regulamin lub zachowująca się nieodpowiednio może decyzją dyrektora zostać usunięta ze Schroniska; osobie takiej nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za pobyt w Schronisku.
  2. Za wszystkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiadają sprawcy lub kierownik grupy.
  3. Dyrektor Schroniska określa wysokość odszkodowania należnego z tytułu uszkodzenia przedmiotów.
  4. Schronisko nie odpowiada za wnoszone pieniądze i przedmioty wartościowe.
  5. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Schroniska regulują wewnętrzne regulaminy.

  § 8.

  1. Oznaczeniem Schroniska umieszczonym na budynku jest trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.
  2. W schronisku w widocznym i dostępnym miejscu znajduje się:
   1. ekspozycja i materiały informacyjne o regionie;
   2. informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacja o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych;
   3. statut i regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska oraz książka życzeń i zażaleń.

   VI. Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży przebywającej w schronisku

   § 9.

Dzieci i młodzież przebywająca w schronisku mają prawo do:

 1. warunków pobytu w schronisku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności, równości i zasad tolerancji;
 2. korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
 3. dostępu do informacji krajoznawczo-turystycznej, a także z pomocy ze strony pracowników Schroniska;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania przez pracowników Schroniska i innych turystów korzystających z jego usług;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących oczekiwań oraz oferty Schroniska, jeśli nie narusza to dobra innych osób.

§ 10.

Obowiązkiem dzieci i młodzieży przebywającej w Schronisku jest:

 1. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowania przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych;
 2. kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Schronisku, podporządkowanie się zaleceniom pracowników i zarządzeniom dyrektora;
 4. troska o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń, a w przypadku wyrządzenia szkody — naprawienie lub pokrycie kosztów jej naprawy,
 5. uiszczenie opłat przewidzianych za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem.

§ 11.

1. Uwagi, wnioski, zażalenia lub skargi osoby przebywające w Schronisku mogą zgłaszać dyżurującemu pracownikowi recepcji; sprawy niewyjaśnione należy kierować do dyrektora lub dokonać wpisu do książki życzeń i zażaleń.
2. Dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na wpis do książki życzeń i zażaleń w ciągu 14 dni lub powiadomić o problemie organ prowadzący.

VII. Inne postanowienia

§ 12.

1. Obsługę w zakresie działalności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami wyspecjalizowana jednostka organu prowadzącego.
2. Opłaty za korzystanie z usług Schroniska ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Schronisko może współdziałać z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Zmiany statutu podlegają tej samej procedurze co jego uchwalenie.