Modernizacja Budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie

Logotypy UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.pl

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2011 - 2013

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU* 1 921 300,21 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 799 111,18 PLN

*na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie

 

OPIS PROJEKTU 


Projekt „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet III. „Turystyka”, działanie 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, podziałanie 3.1.2 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne”, typ 1 projektu: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym doświadczeniem. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę we wrześniu 2010r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W dniu 29 marca 2011r. po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytoryczno – technicznej Zarząd Województwa Śląskiego r. podjął decyzję o przyznaniu projektowi dofinansowania unijnego. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Cieszyn a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego została podpisana 26 lipca 2011r. 

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, która obejmuje następujące zadania:   

 • zabezpieczenie fundamentów i ścian przyziemia
 • remont murku oporowego
 • remont i docieplenie dachów
 • docieplenie budynku
 • drenaż i kanalizacja deszczowa
 • remont pomieszczeń
 • remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – roboty ogólnobudowlane
 • remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – wewnętrzne instalacje sanitarne
 • wymiana nawierzchni terenu wokół budynku
 • modernizacja instalacji elektrycznej
 • wyposażenie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które należy do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jest placówką oświatowo-wychowawczą i jednostką budżetową Gminy Cieszyn. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności schroniska a podniesiony standard pomieszczeń zapewni użytkownikom lepsze warunki do korzystania z oferowanych tam usług, w tym przede wszystkich usług noclegowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nowe rozwiązania będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki usunięciu barier architektonicznych w poziomie parteru, a także przeprowadzeniu remontu w łazience na parterze ze schroniska będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, w tym w szczególności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie dzięki realizacji projektu możliwe będzie obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem energetycznym obiektu oraz kosztów doraźnych remontów. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na dzień 31 grudnia 2012 roku.

REALIZACJA PROJEKTU


07.10.2011r.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Firmą Budowlaną F-BUD Eugeniusz Fibic, Tomasz Fibic, Szymon Fibic, Spółka Cywilna 44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62c. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Listopad 2011r.

Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz budynku związane z remontem i dociepleniem poddaszy oraz roboty remontowo-budowlane.

Styczeń 2012r.

Ocieplono stropodachy nad częścią administracyjno-biurową i noclegową. Kontynuowano wewnętrzne roboty remontowe budowlane i instalacyjne. 

28.05.2012r.

Podpisano umowę z wykonawcą dostawy wyposażenia wraz z montażem Firmą P.P.U.H. "STUDIO MEBLOWE", ul. Frysztacka 30, 43-400 Cieszyn. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczoneg

Maj 2012r.

Przystąpiono do wykonywania kanalizacji zewnętrznej wokół budynku i izolacji ścian fundamentowych oraz kontynuowano roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku na parterze i w przyziemiu.

09.07.2012r.

Podpisano umowę z wykonawcą dostawy wraz z instalacją Systemu Telewizji Przemysłowej CCTV do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie Firmą TIFOM 997 Zenon Ordecki, Istebna 997, 43-470 Istebna. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Lipiec 2012r.

Wykonano ocieplenie i pokrycie dachowe dachu głównego i przestąpiono do robót dachowych nad częścią biurową. W części budynku od strony skarpy zakończono roboty kanalizacyjne zewnętrzne, a także roboty izolacyjne ścian fundamentowych. Kontynuowano wewnętrzne roboty remontowe budowlane i instalacyjne, w tym częściowo na etapie robót wykończeniowych

Sierpień 2012r.

Rozpoczęto realizację dostawy wraz z montażem wyposażenia do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zgodnie z umową zawartą ze Spółką Cywilną PPUH „ Studio meblowe”.
Rozpoczęto i zrealizowano dostawę wraz z instalacją Systemu Telewizji Przemysłowej CCTV zgodnie z umową z Firmą TIFOM 997 Zenon Ordecki.

Październik 2012 r.

Ukończono podstawowe roboty remontowe wewnętrzne. Wykonano kanalizację deszczową Zakończono wszystkie roboty dachowe. Docieplono ściany zewnętrznych elewacji szczytowej północnej, elewacji podłużnej od strony skarpy, kontynuowano roboty związane z drugą elewacją szczytową. Przystąpiono do docieplenia elewacji frontowej. Sukcesywnie z wykopami wokół budynku wykonywano uziomy instalacji odgromowej.

Grudzień 2012r.

Zakończono dostawę wraz montażem wyposażenia do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie zgodnie z umową ze Spółką Cywilną PPUH „ Studio meblowe”.

20.02.2013r.

Zakończono wszystkie roboty budowlane. Dokonano komisyjnego odbioru, z którego sporządzono stosowny protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmowało modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie w ramach, którego wykonano zabezpieczenie fundamentów i ścian przyziemia przed wodami opadowymi i gruntowymi, remont muru oporowego, remont i docieplenie dachów, docieplenie i tynkowanie ścian budynku, drenaż i kanalizację deszczową, remont pomieszczeń – hole i klatki schodowe, pokoje hotelowe, kuchnię, łazienki, szatnie, recepcję i biura, sale rekreacyjne, zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono nawierzchnię chodników i terenu rekreacyjnego wokół budynku.

31.03.2013r.

Zakończono rzeczową realizację projektu. Informacje na temat projektu ukazały się w artykułach promocyjnych opublikowanych na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Dziennika Zachodniego oraz Gazety Wyborczej w dniu 22 marca 2013r., a także w Wiadomościach Ratuszowych w dniu 29 marca 2013 r.

Zmodernizowane w ramach projektu Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewnia użytkownikom lepsze warunki do korzystania z oferowanych usług, w tym przede wszystkim usług noclegowych. Dzięki usunięciu barier architektonicznych w poziomie parteru, a także przeprowadzeniu remontu w łazience na parterze, ze schroniska mogą korzystać osoby niepełnosprawne w tym w szczególności osoby poruszające się na wózkach. Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 110 miejscami noclegowymi, kuchnią samoobsługową, świetlicą – salą odpraw grupowych z pełną informacją krajoznawczo – turystyczną oraz nowym wyposażeniem obejmującym meble, sprzęt RTV i AGD, komputery wykładziny, firany i zasłony. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z usług schroniska, w tym młodzieży szkolnej z opiekunami, klubów sportowych oraz indywidualnych turystów polskich i zagranicznych, w budynku i na zewnątrz zamontowano nowy system monitoringu.

GALERIA ZDJĘĆ  - fot. z archiwum Szkolnego Schroniska Młodzieżowego


 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z projektem
Tablica informacyjna umieszczona przy głównym wejściu do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, na elewacji frontowej.
Biały montaż w łazienkach w przyziemiu
Biały montaż w łazienkach w przyziemiu
Ocieplony dach nad główną częścią budynku
Izolacja fundamentów
Nowa studzienka na istniejącym ciągu kanalizacyjnym
Odkryte fundamenty przygotowywane do otynkowania przed izolacją i drenażem
Roboty budowlane na parterze
Wymiana nawierzchni
Docieplanie budynku
Roboty budowlane w przyziemiu
Docieplanie budynku
Biuro
Frontowa elewacja budynku
Frontowa elewacja budynku
Frontowa elewacja budynku
Boczna elewacja budynku
Łazienka dla niepełnosprawnych na parterze
Łazienka w poziomie przyziemia
Hol główny przy recepcji
Pokój trzyosobowy z łazienką
Pokój czteroosobowy z umywalką
Pokój wieloosobowy
Pokój wieloosobowy z łazienką
Pokój wieloosobowy
Hol rekreacyjny z możliwością noclegów na materacach
Świetlica - sala odpraw grupowych
Świetlica - sala odpraw grupowych
Wielofunkcyjna sala widowiskowo-rekreacyjna