Statut i regulaminy

ZASADY PORZĄDKOWE W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE

(Wyciąg z regulaminu, należy zapoznać dzieci i młodzież przed zakwaterowaniem w schronisku)

 1. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 17.00. do godz. 10.00. dnia następnego. Przebywanie w schronisku poza tymi godzinami jest możliwe tylko za zgodą dyrektora i dodatkową opłatą za tzw. pobyt dzienny.
 2. W godzinach między 22.00. a 6.00. w schronisku obowiązuje bezwzględna cisza.*
 3. Wychodzenie i przychodzenie do schroniska podczas ciszy jest zabronione (drzwi wejściowe zamknięte).
 4. Należność za pobyt należy opłacać z góry.
 5. Wnoszenie i picie alkoholu oraz palenie tytoniu jest zabronione.*
 6. Używanie otwartego ognia, grzałek elektrycznych, manipulowanie przy lampach, kontaktach jest zabronione.
 7. Przemieszczanie sprzętu w pokojach oraz między nimi jest zabronione.
 8. Goście schroniska powinni pobrać w recepcji bieliznę pościelową. Można zrezygnować z pościeli schroniska pod warunkiem posiadania własnej lub śpiworu i poszewki na poduszkę. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 9. Przygotowanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się wyłącznie w kuchni i jadalni.
 10. Za zniszczenia i straty zaistniałe w czasie korzystania z urządzeń i sprzętów schroniska odpowiada opiekun grupy lub osoba, która stratę spowodowała.
 11. Opiekun grupy obowiązany jest nocować w schronisku razem z podopiecznymi.*
 12. Przyjmowanie wizyt powinno odbywać się w świetlicy do godz. 21.30.
 13. Przy opuszczaniu budynku schroniska należy każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w recepcji.
 14. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat.

*Uprzejmie przypominamy, że schronisko jest placówką oświatowo – wychowawczą.

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W CIESZYNIE

 1. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby, pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Zespoły złożone z co najmniej 5 osób (w zasadzie do 20 osób) składają przynajmniej na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska zamówienia drogą internetową lub listownie, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym na adres schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku niekorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga ostatecznie Zarząd Główny PTSM. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego, dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska, za ustaloną, opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00. - 21.00.) wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie na recepcji oraz regulują należne opłaty wg cennika wywieszonego na widocznym miejscu.
 6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach przydzielonych przez recepcjonistkę.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do schroniska.
 10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową.
 11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00. tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 12. Od godz. 22.00. do 6.00. obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem świateł. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą, nie powinni zakłócać wypoczynku innym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
 13. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00. zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenie sypialne schroniska.
 14. W godz. 10.00. - 17.00. z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko za zgodą dyrektora schroniska.
 15. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.
 17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu, używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 18. Na terenie całego schroniska obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu.
 19. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
 20. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).
 21. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń lub w ważnych wypadkach kierować je do Urzędu Miasta w Cieszynie lub Zarządu Okręgu PTSM.
 22. We wszystkich innych sprawach dotyczących toku życia w schronisku jak zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. obowiązują wskazania dyrektora schroniska.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W CIESZYNIE

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.08.2014 r.

Postanowienia ogólne

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, treningów i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych imprez uzgodnionych z Dyr. Schroniska.
 2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
 5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz inne osoby korzystające z sali.
 6. Osoba prowadząca zajęcia przed ich rozpoczęciem sprawdza, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z sali.
 7. Zagrożenia lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone Dyrektorowi Schroniska.

Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe odpowiednie do zajęć prowadzonych na sali.
 2. Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek na sali i w szatni.
 3. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.
 4. Za klucz od szatni w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia lub osoba przez niego wyznaczona. Kluczy od szatni i pomieszczeń magazynowych nie wolno wynosić poza Schronisko.
 5. Za rzeczy pozostawione w niezamkniętych szatniach Schronisko nie odpowiada.
 6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia. Po każdych zajęciach używany sprzęt (materace, skrzynie, stoły do tenisa stołowego, piłki itp.) należy umieścić na swoim miejscu, za co odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.
 7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 8. Osoby, które nie ćwiczą, zobowiązane są do posiadania czystego obuwia sportowego w czasie przebywania na sali.
 9. Szkoły, organizacje, kluby sportowe i zorganizowane grupy osób prywatnych mogą korzystać z sali po zawarciu umowy z Dyrektorem Schroniska. Wymienione instytucje, organizacje i grupy nieprzestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo go korzystania z sali gimnastycznej.  

Zachowanie się w sali gimnastycznej

 1. Zabrania się na sali zachowania agresywnego, zagrażającego bezpieczeństwu innych ćwiczących.
 2. Zabrania się zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 3. Zabrania się wprowadzania na salę zwierząt.
 4. Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
 5. Zabrania się przesuwania sprzętu po parkiecie.
 6. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności, napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających itp.    

DOKUMENTY DO POBRANIA