Statut i regulaminy

STATUT

I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zwane dalej „Schroniskiem” jest placówką oświatowo-wychowawczą, której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
2. Schronisko jest jednostką budżetową Gminy Cieszyn.
3. Siedziba placówki mieści się w budynku przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie.
4. Schronisko prowadzi działalność na terenie administrowanych przez siebie nieruchomości.
II. Cele i zadania
§ 2. 1. Celem działalności Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie dzieciom i młodzieży taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
2. Do zadań Schroniska należy:
1) prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu;
2) wspieranie organizacyjne pobytu grup oraz osób indywidualnych;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych oraz wspieranie wychowawców w opiece nad uczniami;
4) popularyzowanie sportu, krajoznawstwa, turystyki jako aktywnych form wypoczynku;
5) zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w administrowaniu Schroniska;
6) promocja Cieszyna.
3. Schronisko realizuje swoje zadania poprzez:
1) udostępnianie bazy noclegowej i sportowo-rekreacyjnej;
2) pomoc w organizacji różnych form wypoczynku;
3) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie bieżącej oferty kulturalno-oświatowej dotyczącej regionu.
4) współpracę z innymi jednostkami i organizacjami w celu rozwoju krajoznawstwa, turystyki, sportu.
4. Schronisko może świadczyć usługi dla pozostałych osób fizycznych i prawnych pod warunkiem przestrzegania regulaminu Schroniska.
5. Schronisko może, w miarę możliwości i potrzeb, organizować różne imprezy sportowe,
turystyczne, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe.
III. Organy schroniska
§ 3. 1. Schroniskiem kieruje dyrektor zatrudniony przez organ prowadzący, działający w ramach otrzymanego pełnomocnictwa.
2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) określanie zasad funkcjonowania Schroniska, ustalanie wewnętrznych regulaminów, w tym
regulaminu korzystania z usług Schroniska;
3) planowanie i organizacja pracy Schroniska;
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, gospodarowanie mieniem;
5) pełnienie obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w schronisku pracowników.
IV. Pracownicy
§ 4. 1. Schronisko może zatrudniać pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz innych według potrzeb i w ramach limitu etatów określonych przez organ prowadzący.
2. Pracownicy Schroniska są pracownikami samorządowymi i podlegają bezpośrednio dyrektorowi Schroniska.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
4. Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Schroniska ustala dyrektor.
V. Organizacja i zasady funkcjonowania Schroniska
§ 5. 1. Schronisko jest placówką prowadzącą działalność przez cały rok kalendarzowy.
2. Organizację Schroniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki
opracowany przez dyrektora Schroniska, podlegający zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
3. Schronisko posiada miejsca noclegowe o różnym standardzie w pokojach jedno, dwu, trzy, cztero i wieloosobowych.
4. Schronisko posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne, które może być udostępniane osobom
przebywającym w placówce oraz innym użytkownikom.
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Schroniska określa regulamin opracowany przez dyrektora Schroniska.
§ 6. 1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom.
2. Bezpośredni nadzór nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w Schronisku sprawują kierownicy i opiekunowie grup.
3. Z noclegu w Schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby.
4. Schronisko prowadzi rezerwację noclegów w formie listownej, telefonicznej i elektronicznej; rezerwacje kwalifikowane są według kolejności zgłoszeń.
5. Schronisko prowadzi książkę meldunkową osób korzystających ze Schroniska oraz terminarz rezerwacji miejsc.
6. Przyjmowanie osób w schronisku trwa całą dobę.
7. Pracownik schroniska w uzasadnionych przypadkach (np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem narkotyków, alkoholu lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg.
8. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
§ 7. 1. Osoba przekraczająca regulamin lub zachowująca się nieodpowiednio może decyzją dyrektora zostać usunięta ze Schroniska; osobie takiej nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za pobyt w Schronisku.
2. Za wszystkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiadają sprawcy lub kierownik grupy.
3. Dyrektor Schroniska określa wysokość odszkodowania należnego z tytułu uszkodzenia
przedmiotów.
4. Schronisko nie odpowiada za wnoszone pieniądze i przedmioty wartościowe.
5. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Schroniska regulują wewnętrzne regulaminy.
§ 8. 1. Oznaczeniem Schroniska umieszczonym na budynku jest trójkątna tablica o wymiarach 60cm x 60cm x 60cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.
2. W schronisku w widocznym i dostępnym miejscu znajduje się:
1) ekspozycja i materiały informacyjne o regionie;
2) informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacja o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych;
3) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za korzystanie ze schroniska oraz książka życzeń i zażaleń.
VI. Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży przebywającej w schronisku
§ 9. Dzieci i młodzież przebywająca w schronisku mają prawo do:
1) warunków pobytu w schronisku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności, równości i zasad tolerancji;
2) korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
3) dostępu do informacji krajoznawczo-turystycznej, a także z pomocy ze strony pracowników Schroniska;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania przez pracowników Schroniska i innych turystów korzystających z jego usług;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących oczekiwań oraz oferty Schroniska, jeśli nie narusza to dobra innych osób.
§ 10. Obowiązkiem dzieci i młodzieży przebywającej w Schronisku jest:
1) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowania przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych;
2) kulturalne zachowanie się w Schronisku i poza nim, dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
3) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Schronisku, podporządkowanie się zaleceniom pracowników i zarządzeniom dyrektora;
4) troska o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń, a w przypadku wyrządzenia szkody - naprawienie lub pokrycie kosztów jej naprawy,
5) uiszczenie opłat przewidzianych za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem.
§ 11. 1. Uwagi, wnioski, zażalenia lub skargi osoby przebywające w Schronisku mogą zgłaszać dyżurującemu pracownikowi recepcji; sprawy niewyjaśnione należy kierować do dyrektora lub dokonać wpisu do książki życzeń i zażaleń.
2. Dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na wpis do książki życzeń i zażaleń w ciągu 14 dni lub powiadomić o problemie organ prowadzący.
VII. Inne postanowienia
§ 12. 1. Obsługę w zakresie działalności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami wyspecjalizowana jednostka organu prowadzącego.
2. Opłaty za korzystanie z usług Schroniska ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Schronisko może współdziałać z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Zmiany statutu podlegają tej samej procedurze co jego uchwalenie.

ZASADY PORZĄDKOWE

(Wyciąg z regulaminu, należy zapoznać dzieci i młodzież przed zakwaterowaniem w schronisku)

 1. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 17.00. do godz. 10.00. dnia następnego. Przebywanie w schronisku poza tymi godzinami jest możliwe tylko za zgodą dyrektora i dodatkową opłatą za tzw. pobyt dzienny.
 2. W godzinach między 22.00. a 6.00. w schronisku obowiązuje bezwzględna cisza.*
 3. Wychodzenie i przychodzenie do schroniska podczas ciszy jest zabronione (drzwi wejściowe zamknięte).
 4. Należność za pobyt należy opłacać z góry.
 5. Wnoszenie i picie alkoholu oraz palenie tytoniu jest zabronione.*
 6. Używanie otwartego ognia, grzałek elektrycznych, manipulowanie przy lampach, kontaktach jest zabronione.
 7. Przemieszczanie sprzętu w pokojach oraz między nimi jest zabronione.
 8. Goście schroniska powinni pobrać w recepcji bieliznę pościelową. Można zrezygnować z pościeli schroniska pod warunkiem posiadania własnej lub śpiworu i poszewki na poduszkę. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 9. Przygotowanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się wyłącznie w kuchni i jadalni.
 10. Za zniszczenia i straty zaistniałe w czasie korzystania z urządzeń i sprzętów schroniska odpowiada opiekun grupy lub osoba, która stratę spowodowała.
 11. Opiekun grupy obowiązany jest nocować w schronisku razem z podopiecznymi.*
 12. Przyjmowanie wizyt powinno odbywać się w świetlicy do godz. 21.30.
 13. Przy opuszczaniu budynku schroniska należy każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w recepcji.
 14. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat.

*Uprzejmie przypominamy, że schronisko jest placówką oświatowo – wychowawczą.

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W CIESZYNIE

 1. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby, pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska, za ustaloną, opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 - 21.00) wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie na recepcji oraz regulują należne opłaty wg cennika wywieszonego na widocznym miejscu.
 6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach przydzielonych przez recepcjonistkę.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do schroniska.
 10. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 11. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem świateł. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą, nie powinni zakłócać wypoczynku innym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
 12. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00. zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenie sypialne schroniska.
 13. W godz. 10.00 - 17.00 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko za zgodą dyrektora schroniska.
 14. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 15. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.
 16. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu, używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 17. Na terenie całego schroniska obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu.
 18. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
 19. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).
 20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie uwagi wpisywać do książki życzeń lub w ważnych wypadkach kierować je do Urzędu Miasta w Cieszynie lub Zarządu Okręgu PTSM.
 21. We wszystkich innych sprawach dotyczących toku życia w schronisku jak zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. obowiązują wskazania dyrektora schroniska.

góra ...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W CIESZYNIE

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.08.2014 r.

Postanowienia ogólne

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, treningów i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych imprez uzgodnionych z Dyr. Schroniska.
 2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
 5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz inne osoby korzystające z sali.
 6. Osoba prowadząca zajęcia przed ich rozpoczęciem sprawdza, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z sali.
 7. Zagrożenia lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone Dyrektorowi Schroniska.

Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe odpowiednie do zajęć prowadzonych na sali.
 2. Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek na sali i w szatni.
 3. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.
 4. Za klucz od szatni w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia lub osoba przez niego wyznaczona. Kluczy od szatni i pomieszczeń magazynowych nie wolno wynosić poza Schronisko.
 5. Za rzeczy pozostawione w niezamkniętych szatniach Schronisko nie odpowiada.
 6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia. Po każdych zajęciach używany sprzęt (materace, skrzynie, stoły do tenisa stołowego, piłki itp.) należy umieścić na swoim miejscu, za co odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.
 7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 8. Osoby, które nie ćwiczą, zobowiązane są do posiadania czystego obuwia sportowego w czasie przebywania na sali.
 9. Szkoły, organizacje, kluby sportowe i zorganizowane grupy osób prywatnych mogą korzystać z sali po zawarciu umowy z Dyrektorem Schroniska. Wymienione instytucje, organizacje i grupy nieprzestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo go korzystania z sali gimnastycznej.  

Zachowanie się w sali gimnastycznej

 1. Zabrania się na sali zachowania agresywnego, zagrażającego bezpieczeństwu innych ćwiczących.
 2. Zabrania się zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
 3. Zabrania się wprowadzania na salę zwierząt.
 4. Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
 5. Zabrania się przesuwania sprzętu po parkiecie.
 6. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności, napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających itp.    
 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady działania systemu monitoringu wizyjnego na obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie ( zwanym dalej SSM).
2. System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w następujących lokalizacjach:
1) Budynek SSM wraz z bezpośrednim otoczeniem przy ul. Błogockiej 24,
2) Budynek „Gościńca sportowego” wraz z otoczeniem przy al. Jana Łyska 21,
3) Obiekty sportowe przy ul. „Bolko” Kantora 6 i 10,
4) Obiekty wraz z otoczeniem „Campingu Olza” przy ul. Jana Łyska 16.
§ 2. Celem monitoringu jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów SSM w szczególności uczniom oraz pracownikom SSM,
2) ochrona mienia, w szczególności ustalenie sprawców czynów nagannych: zniszczenie mienia, kradzieży itp.
3) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
§ 3. 1. Nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego sprawuje Dyrektor SSM.
2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
3. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega obraz z kamer systemu monitoringu.
4. Nie rejestruje się dźwięku.
5. Wykaz kamer oraz miejsca ich instalacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Zmiana załącznika, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany treści Regulaminu.
7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń socjalnych.
§ 4. 1. Osoby przebywające na terenie, o którym mowa § 1 ust. 2 zostały poinformowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego oraz o zasadach przetwarzania danych poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi (informacja o monitoringu), zawierającymi piktogram kamery oraz klauzulę informacyjną warstwową (wyciąg z klauzuli), której przykładową treść stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Przykładowa pełna treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 została opublikowana na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale „jednostki organizacyjne” - „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” - „dokumentacja”, na stronie www.ssm.cieszyn.pl, wywieszona na tablicy ogłoszeń w SSM przy ul. Błogockiej 24 i na tablicy ogłoszeń SSM przy Al. Łyska 21 oraz stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 5. 1. Rejestratory zapisujące obraz zainstalowane są w lokalizacjach określonych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Miejscami umożliwiającymi bezpośredni podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym są miejsca określone w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Okres przechowywania nagrań wynosi co najmniej 7 dni, nie dłużej jednak niż 14 dni. Po tym terminie następuje automatyczne nadpisywanie nagrań.
§ 6. Do zapoznania się z nagraniami z kamer upoważnieni są na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), :
1) Dyrektor SSM,
2) Serwisant w zakresie koniecznym do wykonania naprawy, konserwacji systemu monitoringu przy obecności Dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika SSM.
3) inne osoby na podstawie dalszych upoważnień.
§ 7. 1. Dyrektor SSM może wyrazić zgodę na zapoznanie się z nagraniami z kamer na pisemny, umotywowany wniosek:
1) osoby fizycznej, w tym pracownika SSM w Cieszynie w zakresie sytuacji jej dotyczącej, jeżeli wykaże interes prawny w zapoznaniu się z nagraniem w szczególności dotyczący ustalenia odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
2) właściwych organów w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
2. Zapoznanie osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 nie może powodować naruszenia praw i wolności innych osób, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Szkolne Schronisko Młodzieżowe z reprezentacją w osobie Dyrektora Przemysława Żebroka z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka  24
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Arkadiusz Gabryś, adres e-mail: agabrys@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794 331
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Realizacji statutowych zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  wykonanie umowy której jak Pani/Pan stroną, realizacja obowiązku prawnego oraz wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO w szczególności w związku z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, takim jak np. Policja, Sądy, Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych, a ponadto Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie oraz podmiotom świadczącym usługi dla Schroniska: podmioty utrzymujące oprogramowanie, osoby fizyczne lub firmy z branży IT, kancelarie prawne.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarliśmy umowę.
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich rejestracji.
Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, o ile powyższe żądanie nie będzie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile powyższe żądanie nie będzie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Dobrowolnie, wymogiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podpisanych umów, lecz odmowa ich podania skutkować będzie odmową realizacji usługi/umowy, bądź niewywiązaniem się z wymogów ustawowych.
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.ssm.cieszyn.pl oraz www.gosciniec.cieszyn.pl.
Data publikacji strony internetowej www.ssm.cieszyn.pl: 31 lipca 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji www.ssm.cieszyn.pl: 31 lipca 2016
Data publikacji strony internetowej www.gosciniec.cieszyn.pl: 31 lipca 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji www.gosciniec.cieszyn.pl: 31 lipca 2016
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,
– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna.
Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia 16 grudnia 2020 r.
Informacja o ocenie dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane teleadresowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Cieszynie z siedzibą przy ul. Błogockiej 24, 43-400 Cieszyn. Osobą kontaktową jest Przemysław Żebrok. Kontaktować można się także telefoniczne pod numerem telefonu: 338521629 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ssm.cieszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania dotyczące braku dostępności cyfrowej.
Elementy dostępności stron internetowych
Na stronach internetowych możliwe jest zmniejszenie lub powiększenie treści poprzez skorzystanie ze skrótów klawiszowych używając jednocześnie CTRL oraz „–„ przy pomniejszaniu treści lub CTRL i „+” przy powiększaniu treści.
Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Błogockiej 24
1. Siedziba Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest możliwość wjazdu wózkiem. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pokoi dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
2. Pod budynek jest możliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami.
3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak możliwości skorzystania ze wskazanej wyżej formy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Budynek przy al. Jana Łyska 21 – „Gościniec”
1. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest możliwość wjazdu wózkiem. Budynek wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Część toalet dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pokoi dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
2. Pod budynek jest możliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami.
3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak możliwości skorzystania ze wskazanej wyżej formy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Budynek przy ul. Kantora 10
1. Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu schodów. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Pod budynek jest możliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami.
3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak możliwości skorzystania ze wskazanej wyżej formy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu o braku dostępności cyfrowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wyznacza termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOKUMENTY DO POBRANIA