Konkurs

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę budynku „Gościniec sportowy” przy al. Jana Łyska 21 w Cieszynie.
Przedmiotem konkursu jest dzierżawa budynku „Gościńca sportowego” znajdującego się w Cieszynie przy al. Jana Łyska 21 z przeznaczeniem na prowadzenie bazy noclegowej wraz z dodatkowymi usługami (wyżywienie, sauna).
Prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na dzierżawę Gościńca sportowego” w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24 do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zawartość oferty
Oferta musi zawierać :
1. Informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę) oraz siedzibę oferenta.
2. Numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty zawierające:
1) wysokość proponowanego czynszu brutto,
2) rodzaj prowadzonej działalności oraz plan jej realizacji,
3) zakres nakładów, jakie zostaną dokonane przez przyszłego dzierżawcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności,
4) termin rozpoczęcia działalności.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, opatami lokalnymi oraz jakimikolwiek innymi płatnościami wobec Gminy Cieszyn.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu zawartymi w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych warunków bez zastrzeżeń.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem budynku stanowiącego przedmiot konkursu i możliwościami prowadzenia w nim zamierzonej działalności oraz niewnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń.
8. Dodatkowo oferta może zawierać inne informacje dotyczące oferenta i planowanej działalności.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, proponujące działalność inną niż wymienioną w ogłoszeniu o konkursie lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Data publikacji: 09.09.2021